Kvkk Aydınlatma Metni Yeni Kayıt

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ-Kayıt Formu

Krone Trailer International Tic. Ltd. Şti. (“Krone” ya da “Şirket”) olarak, www.krone.netahsilat.com adresi (“Site”) üzerinden kayıt oluşturmanız kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu aydınlatma metni ile, kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 1. A.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki[HHK1]  Sebepleri Nelerdir?[HHK2] 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddelerinde kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlenmektedir. Kayıt süreçlerinizde, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 

Dayanılan Hukuki Sebepler

-          Site üyelik ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

-          Kimlik/bilgi doğrulama süreçlerinin yürütülmesi,

-          Müşteri profilinin oluşturulması ile müşterilerin profillerini yönetmesinin sağlanması,

-          Sipariş süreçlerinin yürütülmesi,

-          Siparişlere ilişkin ödeme, finans ve muhaseve süreçlerinin yürütülmesi.

 

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-        Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

-        Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

-        Müşteri hesabınıza ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi (örneğin sipariş işlemlerine ilişkin olarak destek ve sorun giderme amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi),

-        Şikâyet, soru, talep ve önerilerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

-        İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

-        Şirketimiz bünyesindeki raporlama çalışmalarının yürütülmesi.

 

 

 

 

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 1. B.      İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?[HHK3] 

 

Bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?” başlığı altında belirtilen amaçlar kapsamında; kimlik, iletişim, işlem güvenliği ile soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verilerinizi işliyoruz.

 1. C.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Dayanılan Hukuki Sebepler Nelerdir?

 

Kişisel verilerinizi, Site’ye kaydolmanız kapsamında kayıt formu aracılığı ile otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

 

 1. D.      Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Taraflar ve Paylaşılma Amaçları Nelerdir?[HHK4] 

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?” başlığı altında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak aşağıda belirtilen üçüncü taraflar ile paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’un kişisel verilerin aktarımını düzenleyen 8. ve 9. maddelerine uygun hareket ediyoruz.  Aşağıda kişisel verilerinizi paylaştığımız taraflar ve amaçlarımıza yer verilmiştir:

Mal veya hizmet tedarik desteği alınması, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarla olan ilişkilerimizin yürütülmesi.

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması halinde ya da bu kurum ve kuruluşlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

 

Ürün ve Hizmet Alınan Şirketler

 

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

 

 

 

 

 

.

 

 

 1. E.       Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 
 
 
 
 
 

 

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,

Sistemlerimizde daha önce kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanara k kvkk@krone.com.tr [HHK5] adresine e-posta göndererek veya,

 

 İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak,

 

 İbn-i Melek Mah. Tire Organize Sanayi Bölgesi 2 Sokak N:1 35900, Tire/İzmir adresine posta göndererek,

 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak,

bizlere iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [HHK1]Ticari elektronik ileti gönderimi ya da müşteri analizlerinin yapılmasına ilişkin bir süreciniz bulunuyor mu?

 [HHK2]Lütfen kişisel veri işleme süreçlerini kontrol ve teyit ediniz.

 [HHK3]İşlenen kişisel verileri kontrol ve teyit etmenizi rica ederiz.

 [HHK4]Kişisel verilerin paylaşıldığı tarafları kontrol ve teyit etmenizi rica ederiz.

 [HHK5]Lütfen güncelliğini teyit ediniz.