Kvkk Aydınlatma Metni-Ödeme

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ-Ödeme Süreci

 

 

Krone Trailer International Tic. Ltd. Şti. (“Krone” ya da “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu aydınlatma metni ile, ödeme yaptığınız süreçlerde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

 1. A.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?[HHK1] 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddelerinde kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlenmektedir. Kredi kartıyla ödeme yaptığınız süreçlerde, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 

Dayanılan Hukuki Sebepler

-        İlgili süreç kapsamında (satın aldığınız ürüne ilişkin ödemeler vb.) yaptığınız ödemelerin tahsil edilmesi,

-        Ödeme ve bedel iade işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kart bilgilerinin ödeme ve kart saklama  kuruluşları ve bankalar ile paylaşılması.[HHK2] 

 

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-        Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması halinde ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

-        Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

 

 1. B.      İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir[HHK3] ?

 

Bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?” başlığı altında belirtilen amaçlar kapsamında; kimlik, finans ile işlem güvenliğine ilişkin kişisel verilerinizi [1]işliyoruz.

 1. C.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Dayanılan Hukuki Sebepler Nelerdir?

 

Kişisel verilerinizi, hptts://krone.netahsilat.com [HHK4]  adresi üzerinden bilgilerinizi Şirketimize iletmeniz suretiyle elde ediyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

 

 1. D.      Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Taraflar ve Paylaşılma Amaçları Nelerdir?[HHK5] 

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?” başlığı altında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak aşağıda belirtilen üçüncü tarafalar ile paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’un kişisel verilerin aktarımını düzenleyen 8. ve 9. maddelerine uygun hareket ediyoruz.  Aşağıda kişisel verilerinizi paylaştığımız taraflar ve amaçlarımıza yer verilmiştir:

Ödeme, prim, tahsilat ve iade işlem süreçlerinin yürütülmesine amacıyla destek alınması, şirket faaliyetlerine ilişkin operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi.

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması halinde ya da bu kurum ve kuruluşlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

Hizmet Aldığımız Ödeme Kuruluşları İle Diğer Kişi ve Kuruluşlar

 

 

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. E.       Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 
 
 
 
 
 

 

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,

Sistemlerimizde daha önce kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanara k kvkk@krone.com.tr[HHK6]  adresine e-posta göndererek veya,

 

 İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak,

 

 İbn-i Melek Mah. Tire Organize Sanayi Bölgesi 2 Sokak N:1 35900, Tire/İzmir adresine posta göndererek,

 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak,

bizlere iletebilirsiniz.

 

 

 

 [1] Kredi kartı bilgileriniz Şirketimiz bünyesinde saklanmamaktadır. Bu kapsamda uluslararası PCI DSS güvenlik standartlarına sahip sanal pos ve e-tahsilat kuruluşlarından hizmet alınmaktadır.


 [HHK1]Kişisel veri işleme amaçlarını kontrol ve teyit etmenizi rica ederiz.

 [HHK2]Ödeme süreçlerine ilişkin veri işleme amaçlarının uygunluğunu kontrol ve teyit etmenizi rica ederiz.

 [HHK3]İşlenen kişisel verileri kontrol ve teyit ediniz.

 [HHK4]Link üzerinden yönlendirilen internet adresini teyit etmenizi rica ederiz.

 [HHK5]Kişisel verilerin paylaşıldığı tarafları kontrol ve teyit etmenizi rica ederiz.

 [HHK6]Lütfen güncelliğini teyit ediniz.